مراجع ذیربط کارگاه ساخت خمپاره و اسلحه را در محله الوعر کشف و ضبط کردند

مراجع ذیربط کارگاه ساخت خمپاره  و اسلحه را در محله الوعر کشف و ضبط کردند/ دیروز

غیاث/م.خ