خروج سری جدید افراد مسلح و خانواده هایشان از محله “الوعر” حمص

 

نیرمین خلیل