تشییع پیکر 65 شهید از کفریا و الفوعه که در اثر انفجار تروریستی به منطقه الراشدین در حلب به شهادت رسیده بودند

تشییع پیکر 65 شهید از  کفریا و الفوعه که در  اثر انفجار تروریستی به منطقه الراشدین در حلب به شهادت رسیده بودند