11

شاهد أيضاً

دندی: شورای امنیت باید در رویکرد خود را در قبال پرونده شیمیایی در سوریه با برخورد عینی با تحولات مرتبط با آن و حفظ ماهیت فنی آن به دور از هرگونه سیاسی کاری بازنگری کند