Hadeel

הגולן בעין.. חורבות כפר דבורה

קוניטרה -סאנא כפר דבורה היה שוכן במעלה נחל גילבון שבגולן. באתר כפר דבורה התקיים הכפר דאבּוריה, הנטוש כיום. בטרם מלחמת ששת הימים, היה הכפר מיושב בידי בדואים בני שבט נערנה, …

עוד ידיעות