رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد در دستوری مؤسسات توزیع محصولات مصرفی و ذخیره سازی و بازاریابی و توزیع محصولات نساجی را با یکدیگر ادغام کرد

دمشق- سانا

رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد امروز با صدور دستور شماره /6/ سال 2017 میلادی مؤسسه توزیع محصولات مصرفی و مؤسسه عمومی ذخیره سازی و بازاریابی و مؤسسه  توزیع محصولات نساجی را با یکدیگر در یک مؤسسه عمومی با عنوان مؤسسه تجارت سوریه ادغام کرد.

غیاث/م.خ