مهندس بشر یازجی با مدیران گردشگری استان ها دستور کار وزارت گردشگری برای سال 2017 را مورد بحث و بررسی قرار داد

دمشق- سانا

مهندس بشر یازجی وزیر گردشگری کشورمان با مدیران گردشگری استان ها دیدار کرد.

وزیر گردشگری کشورمان در این دیدار چشم انداز های جدید دستور کار وزارت گردشگری و ارزیابی عملکرد آن در سال گذشته را مورد مطرح و بررسی قرار داد.

مدیران گردشگری استان ها نیز در دیدار با مهندس بشر یازجی عملکرد تاسیسات و  پروژه های گردشگری و کیفیت خدمات ارائه شده را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

غیاث جاویش/م.خ