طی جلسه اختصاصی به شهر حلب..کابینه دستور العمل اجرایی برای بازگرداندن خدمات وروند تولید وتقویت امنیت در آن را به تصویب رساند

 

دمشق-سانا

مجلس وزیران کشورمان طی نشست امروز خود که با رئاست مهندس عماد خمیس نخست وزیر برگزار شد دستور العمل اجرایی به منظور بازگرداندن خدمات ورند تولید وتحکیم اوضاع امنیتی در شهر حلب بر طبق یک نقشه دوره ای واستراتژیک به تصویب رساند.

ودرمورد حوزه خدمات عمومی کابینه طی نشست خود به ادامه تلاش ها برای بازگرداندن اوضاع در شهر به روال عادی که اهالی بتوانند زندگی روزمرگی خود با طور طبیعی ادامه دهند از طریق باز کردن راه ها وتامین خدمات از قبیل برق وآب وارزیابی طرح نظارتی طی برهه زمانی کوتاه را تصمیم گرفت.

وبه منظور پیگیری اجرایی اقدامات دولتی سابق  مجلس وزیران یک کادر مرکزی را شامل وزیر اداره محلی ومحیط زیسیت وکارهای عمومی و وزیر اسکان وگردشگری به هدف پیگیری میدانی ودوره ای وانجام بازدیدهای مستمر به شهر حلب را احداث کرد.

ت.میهوب

شاهد أيضاً

تساوی تیم ملی المپیک کشورمان با همتای چینی خود در بازی دوستانه

پکن-سانا تیم ملی المپیک کشورمان با همتای چینی خود در جریان بازی دوستانه که امروز …