بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت / 43ر517 / لیر برای بانک ها و / 42ر517 / لیر برای مؤسسه های صرافی

دمشق – سانا

بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه / 43ر517 / لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و / 42ر517 /  لير را برای مؤسسه های صرافی به عنوان قيمت متوسط تعيين کرد.

بانک مرکزی سوریه ليست نرخ مبادلات ارز خارجی امروز اعلام کرد، ونرخ دلار در مقابل لير سوريه / 85ر514 /  لیر را برای تحويل حواله های شخصی، تعيين کرد.

قيمت يورو در مقابل لير سوريه/ 52ر542 /  لير به عنوان قيمت متوسط برای بانک ها و / 52ر542 /  لیر برای مؤسسه های صرافی و / 82ر539 / لير برای تحويل حواله های شخصی تعيين شد.

غیاث جاویش/م.خ