بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت / 85ر442 / لیر برای بانک ها و / 87ر442 / لیر برای مؤسسه های صرافی

دمشق-سانا 

 

بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه /85ر442 / لير سوریه را برای بانک ها به عنوان قيمت متوسط و /87ر442 /  لير را برای مؤسسه های صرافی به عنوان قيمت متوسط تعيين کرد.

بانک مرکزی سوریه ليست نرخ مبادلات ارز خارجی امروز اعلام کرد، ونرخ دلار در مقابل لير سوريه / 420/  لیر را برای تحويل حواله های شخصی، تعيين کرد.

قيمت يورو در مقابل لير سوريه/ 55ر495 /  لير سوریه به عنوان قيمت متوسط برای بانک ها و / 27ر495/  لیر سوریه برای مؤسسه های صرافی و / 54ر474 / لير سوریه برای تحويل حواله های شخصی تعيين شد.

 

نیرمین/ثناء 

شاهد أيضاً

بانک مرکزی سوریه: دلار به قیمت / 80ر468 / لیر برای بانک ها و / 73ر467 / لیر برای مؤسسه های صرافی

 دمشق-سانا    بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه / 80ر468 / …