رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد با اعضای انجمن اتحاد عربی و اسلامی برای حمایت از مقاومت دیدار کرد

20/03/2016

رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد  با  اعضای انجمن اتحاد عربی و اسلامی برای حمایت از مقاومت دیدار کرد.

غیاث جاویش/م.خ