پیوستن صدها نفر تحت تعقیب به روند حل و فصل در مرکز قصر الحوریات در درعا

درعا-سانا

خبرنگار سانا در درعا از ادامه رسیدگی به وضعیت صدها نفر تحت تعقیب در مرکز قصر الحوریات در شهر درعا خبر داد.

ادامه دارد….