گفتگوهای سوریه و عمانی برای تقویت همکاری های اقتصادی

مسقط-سانا

دکتر ادریس میا سفیر سوریه در سلطنت عمان با فیصل بن عبدالله الرواس، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت عمان، راه های ارتقای همکاری های صنعتی و تجاری بین دو کشورها برادر را بررسی کرد. 

در این دیدار در مقر سفارت سوریه در مسقط، واقعیت روابط همکاری های اقتصادی و مقدمات ششمین نشست کمیته مشترک دولتی بین دو کشور را بررسی کردند.