با مشارکت سوریه: چهارمین انجمن عرب میراث فرهنگی کار خود را با مجموعه ای از توصیه ها در امارات به پایان می رساند

ابوظبی – سانا

با مشارکت سوریه ، فعالیت های انجمن عرب میراث فرهنگی چهارمین دوره خود را در امارات متحده عربی با عنوان “فرهنگ ساخت وساز وپایداری میراث” که توسط مرکز منطقه ای حفظ میراث فرهنگی در جهان عرب (ICCROM-Sharjah) ، با همکاری موسسه میراث شارقه و سازمان آموزشی ، فرهنگی و علمی عرب (alecso) ، در مقر دفتر در مرکز سازمان های بین المللی میراث فرهنگی در شهر دانشگاه برگزار می شود ، به پایان رساند.

 در بیانیه ای این انجمن آمده است:

این انجمن در سال جاری بر پنج موضوع اصلی متمرکز شده: “مفهوم فرهنگ ساخت وساز” ، “اهمیت فرهنگ ساخت وساز در ارتقای نقش جامعه برای پایداری میراث فرهنگی” ، “آمادگی میراث به عنوان ابزاری برای انعطاف پذیری” ، “سازگاری اجتماعی و انعطاف پذیری یا انعطاف پذیری مبتنی بر فرهنگ “، و همچنین “گنجاندن میراث فرهنگی در سیاست ها به عنوان یک روش برای انسجام جامعه ، شمول و برابری”.

این انجمن مفهوم فرهنگ ساخت وساز را به طور کلی مورد بحث قرار داد ، و بر ابعاد اجتماعی ، سازگاری ناشی از زمینه های محلی ، دانش سنتی و دیگران به عنوان ابزاری برای انعطاف پذیری و پایداری میراث فرهنگی و محیط های تاریخی تمرکز کرد.

همچنین این انجمن به عنوان یک تکیه واقعی برای شروع گفتگوهای بین رشته ای در مورد شیوه های افزایش پایداری میراث فرهنگی و بهبود آن از جنگ ها و تغییرات آب و هوایی عمل خواهد کرد.

علاوه بر آن: این انجمن شاهد مداخلات ، پروپوزال ها وانعقاد جلسات بحث بسیاری بود که در آن طیف گسترده ای از کارشناسان ، علاقه مندان به محیط زیست ساخته شده (سازی) و میراث فرهنگی در منطقه عرب و جهان شرکت کردند.

در میان توصیه های اولیه شرکت کنندگان که به دولت ها و کشورهای عضو ارائه شد ، ایجاد یک مکانیسم هماهنگی محلی و ملی مستحکم برای مقاومت در برابر بلایای طبیعی ، تهیه ارزیابی ریسک بر اساس فرآیندهای جامع مشارکتی و استفاده از آنها به عنوان پایه ای برای برنامه ریزی و توسعه محیط تاریخی ساخته شده و اهداف بلند مدت بود.

در این توصیه ها بر اهمیت انجام برنامه ریزی و توسعه منطقه ای ، بر اساس ارزیابی ریسک ، با در نظر گرفتن جمعیت های حاشیه نشین ، ایجاد ظرفیت های نهادی مربوط به انعطاف پذیری میراث ساخته شده برای به دست آوردن دانش کافی برای اجرای نقش ها ، افزایش انعطاف پذیری مناطق تاریخی ، توسعه استراتژی های مرمت و توانبخشی ، بازسازی پس از بلایای طبیعی ، در حالی که سازگاری آنها با برنامه ریزی بلند مدت ، ایجاد یک محیط ساخته شده بهبود یافته ، افزایش انعطاف پذیری جامعه آسیب دیده و بسیاری دیگر تاکید شده است.

اما در خصوص توصیه هایی که به کارشناسان و تکنسین ها و ابزارهایی که توسط کارشناسان میراث ساخته شده و متخصصان مربوطه توسعه داده می شود ، شامل تهیه تسویه و نقشه ها برای سطح پایداری میراث در برابر بلایای طبیعی است.

از جمله توصیه ها که می توان به آن اشاره کرد؛ امکان گفت و گو و اجماع بین همه طرف های مسئول حفاظت از میراث فرهنگی ، کاهش خطر بلایای طبیعی و زمینه های مرتبط ، مشارکت جوامع در فرآیند تصمیم گیری مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی و انعطاف پذیری در هنگام بلایای طبیعی است.

يائل محمد