مسابقات پرش با اسب وذبادن آلمان؛ جایزه برترین سوارکار به سوارکار سوری آیه حمشو تعلق گرفت

برلين – سانا

ملی پوش کشورمان سوارکار آیه حمشو با حضور پررنگ در مسابقات سوارکاری در رشته پرش با اسب از روی موانع /وذبادن/ آلمان موفق به کسب  جایزه برترین سوارکار شد.

شمار زیادی از سوارکاران از 12 کشور جهان در این مسابقات طی 3 روز به رقابت با یک دیگر پرداختند و در پایان روز دوم سوارکار حمشو در بخش پرش به ارتفاع یک متر و چهل سانتی متر جایزه برترین سوارکار را به گردن آویخت.

سوارکار حمشو نیز در بخش مسابقات چهار ستاره پرش با اسب مسير مسابقه را بدون خطا پشت سر گذاشت و موفق به کسب جایزه بهترین سوارکار شد.

غیاث