وزیر خزیم: سوریه تمام توجه خود را به ایجاد پل های همکاری و ارتباط با برادران و دوستان عرب معطوف دارد، و حضور امروز ما یک فرصت برای تاکید حمایت خود از ابتکار مسیر توسعه است

 

وزیر خزیم: سوریه تمام توجه خود را به ایجاد پل های همکاری و ارتباط با برادران و دوستان عرب معطوف دارد، و حضور امروز ما یک فرصت برای تاکید حمایت خود از ابتکار مسیر توسعه است