الغباش با همتای تونسی خود راه های تقویت همکاری های بهداشتی را بررسی کرد

ژنو-سانا

دکتر حسن الغباش  وزیر بهداشت با علی المرابط وزیر بهداشت تونس راه های تقویت همکاری های دو کشور در زمینه بهداشت را بررسی کرد.

در حاشیه هفتاد و ششمین مجمع جهانی بهداشت در ژنو، دکترالغباش و علی المرابط وزیر بهداشت تونس دیدار و بر تبادل تجربیات، بازدیدهای فنی، مراقبت های اولیه بهداشتی، واکسیناسیون و صنایع دارویی تاکید کردند.

وزیر الغباش از مواضع تونس در حمایت از سوریه قدردانی کرد.

 دکتر حسن الغباش بر تمایل به تقویت همکاری های بهداشتی بین دو کشور تاکید کرد.