بانوی اول اسماء اسد به چیدن گل رز دمشقی با مردم روستای المراح پیوست