اظهارات رئیس جمهور بشار اسد به تلویزیون رسمی تونس پس از دیدار با رئیس جمهور قیس سعید

اظهارات رئیس جمهور بشار اسد به تلویزیون رسمی تونس پس از دیدار با رئیس جمهور قیس سعید