گفتگوهای سوریه و ایران برای تقویت امنیت و ثبات منطقه در همایش بین المللی هندسه نظم جدید جهانی در تهران