بررسی سازوکار تقویت حفاظت از میراث فرهنگی محور دیدار وزیر آموزش و پرورش با تیم کمیته ملی بناها و محوطه های تاریخی “ایکوموس”

دمشق – سانا 

دکتر دارم طباع، وزیر آموزش و پرورش – رئیس کمیسیون ملی یونسکو با تیم کمیته ملی بناها و محوطه های تاریخی “ایکوموس” دیدار و با آنها سازوکار تقویت حفاظت از میراث فرهنگی را بررسی کرد.

وزیر طباع بر اهمیت همکاری با کارشناسان و نهادهای مختلف به منظور حمایت از فرآیند آموزشی و فرهنگی و حفاظت از آثار باستانی و میراث تاکید کرد.

محمد خیرالدین الرفاعی، نایب رئیس کمیته ملی مشاور معماری ایکوموس به اهمیت این دیدار برای بحث در مورد زمینه های کاری از طریق مجموعه ای از پیشنهادات آموزشی برای تعمیق علاقه به میراث در تمام درجات معماری، شهری و ناملموس آن اشاره کرد.

الرفاعی توضیح داد که “ایکوموس” به دنبال اختصاص تمام انرژی های تخصصی برای تشدید حضور عرب ها در زمینه های آموزشی، فرهنگی و علمی در سطوح منطقه ای و جهانی است.

شایان به ذکر است که  “ایکوموس سوریه” یک سازمان غیردولتی با هدف آن حفظ آثار باستانی و تاریخی، محوطه ها و شهرها در هفدهم فوریه گذشته اعلام شد.