سفیر صباغ: ایالات متحده، فرانسه، انگلیس و آلمان به تحریف واقعیت ها و گمراه کردن افکار عمومی ادامه می دهند تا از دخالت خود در ریختن خون مردم سوریه و ایجاد رنج مردم سوریه ناشی از حمایت از تروریسم و ​​محاصره علیه آن اجتناب کنند

 

سفیر صباغ: ایالات متحده، فرانسه، انگلیس و آلمان به تحریف واقعیت ها و گمراه کردن افکار عمومی ادامه می دهند تا از دخالت خود در ریختن خون مردم سوریه و ایجاد رنج مردم سوریه ناشی از حمایت از تروریسم و ​​محاصره علیه آن اجتناب کنند