رسانه های فلسطینی: یک جوان فلسطینی در روستای عزبه شوفه در جنوب شرق طولکرم به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر اسرائیلی به شهادت رسید