تعدادی از دانشجویان سوری در تعدادی از کشورهای جهان در همبستگی با ملت سوریه برای حمایت کمپین های حمایت از آسیب دیدگان از پیامدهای زلزله و با درخواست از جامعه بین المللی برای لغو اقدامات اقتصادی قهری یکجانبه تحمیل شده بر سوریه تجمع کردند

شاهد أيضاً

وزیر کشاورزی: ​​بخش کشاورزی مهم و کلیدی برای ادغام عربی است

بيروت-سانا مهندس محمد حسان قطنا، وزیر کشاورزی با دكتر عباس الحاج حسن، وزیر کشاورزی در …