خبرنگار سانا: پس لرزه خفیفی در استان حلب توسط مردم احساس شد

شاهد أيضاً

وزیر کشاورزی: ​​بخش کشاورزی مهم و کلیدی برای ادغام عربی است

بيروت-سانا مهندس محمد حسان قطنا، وزیر کشاورزی با دكتر عباس الحاج حسن، وزیر کشاورزی در …