سوریه فردا به نمایندگی از منطقه مدیترانه شرقی در نشست شورای اجرایی سازمان جهانی بهداشت شرکت می کند

دمشق – سانا

صد و پنجاه و دومین نشست شورای اجرایی سازمان جهانی بهداشت فردا با حضور سوریه در ژنو آغاز می شود و تا هفتم ماه آینده ادامه خواهد داشت.

رئیس هیئت سوری، وزیر بهداشت، دکتر حسن الغباش تاکید کرد که شرکت کنندگان در این نشست در مورد موضوعات مرتبط با مسائل بهداشت عمومی در سطح جهانی بحث خواهند کرد.

دکتر الغباش به اهمیت مشارکت برای تقویت همکاری ها و تأثیرات مثبت آن بر وضعیت بهداشتی سوریه اشاره کرد.