وزارت امور خارجه و مهاجران: سوریه یورش نیروهای اشغالگر اسرائیل به شهر و اردوگاه جنین را محکوم می کند

وزارت امور خارجه و مهاجران: سوریه یورش نیروهای اشغالگر اسرائیل به شهر و اردوگاه جنین را محکوم می کند

شاهد أيضاً

حضور سوریه در یکصد و یازدهمین نشست کنفرانس بین المللی کار در ژنو

ژنو-سانا با مشارکت سوریه، کار کنفرانس بین المللی کار امروز در ژنو در یکصد و …