رسانه های فلسطینی ازشهادت یک جوان فلسطینی در شهر یعبد در کرانه باختری به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر اسرائیلی خبر دادند

رسانه های فلسطینی ازشهادت یک جوان فلسطینی در شهر یعبد در کرانه باختری به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر اسرائیلی خبر دادند