ارجاع شماری از پیش نویس های قوانین به کمیسیون های ذیصلاح و انتخاب مجدد حموده صباغ به عنوان رئیس مجلس

دمشق – سانا

جلسه مجلس خلق کشورمان به ریاست حموده صباغ برگزار شد و انتخاب اعضای هیات رئیسه مجلس در دستور کار نشست امروز مجلس قرار گرفت.

نمایندگان در نشست امروز (یک شنبه) بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس، حموده صباغ را باردیگر به عنوان رئیس مجلس خلق سوریه انتخاب کردند.

همچنین محمد اکرم العجلانی به عنوان نایب رئیس مجلس و سلوم السلوم و میساء الصالح به عنوان دبیران مجلس و فایزه العذبه و محمد سلیمان الابرش به عنوان ناظران مجلس انتخاب شدند.

مجلس همچنین در این نشست شماری از پیش نویس های قوانین را به کمیسیون امور قانون اساسی و قانونی ارجاع کرد.

غیاث جاویش