یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه: ما با هرگونه اقدامی که اصول اساسی حل و فصل سیاسی در سوریه را نقض کند، از جمله فعالیت های آمریکا که همچنان عاملی برای بی ثبات کردن اوضاع و تشویق جدایی طلبی در شرق رود فرات است، مخالفیم

یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه: ما با هرگونه اقدامی که اصول اساسی حل و فصل سیاسی در سوریه را نقض کند، از جمله فعالیت های آمریکا که همچنان عاملی برای بی ثبات کردن اوضاع و تشویق جدایی طلبی در شرق رود فرات است، مخالفیم

شاهد أيضاً

مصاحبه آقای رئیس جمهور بشار الاسد با تلویزیون مرکزی چین