تصاویری از برداشت گل رز دمشقی در روستای المراح در حومه دمشق