خبرنگار سانا در حمص: گذرگاه مرزی مطربا بین سوریه و لبنان با حضور رسمی و مردمی دو کشور افتتاح شد