ادامه فرآیند رسیدگی به وضعیت افراد تحت تعقیب در درعا