رئیس جمهور اسد با صدور فرمان هایی، چهار استاندار جدید برای استان های لاذقیه، ادلب، سویدا و درعا را منصوب کرد

دمشق-سانا

رئیس جمهور اسد با صدور چهار فرمان، استانداران جدید برای استان های لاذقیه، ادلب، سویدا و درعا را منصوب کرد.

بر اساس فرمان شماره 347 سال 2021، آقای ابراهیم خضر السالم استاندار لاذقیه برکنار و آقای عامر اسماعیل هلال به جای  او منصوب شد.

بر اساس فرمان شماره 348 سال 2021، آقای محمد نتوف استاندار ادلب برکنار و آقای ثائر ناصح سلهب به جای او منصوب شد.

بر اساس فرمان شماره 349 سال 2021، آقای همام صادق دبيات استاندار سویدا برکنار و آقای نمير حبيب مخلوف به جای او منصوب شد.

بر اساس فرمان شماره 350 سال 2021، آقای مروان ابراهيم شربک استاندار درعا برکنار و آقای لؤی خريطه به جای او منصوب شد.

ل.ب