اهالی القرداحه پیروزی دکتر بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری را جشن گرفتند

اهالی القرداحه پیروزی دکتر بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری را جشن گرفتند