شیوخ و چهره های قبیله /طی/ تجاوزات شبه نظامیان (قسد) به اهالی در محله های قامشلی را محکوم کردند

شیوخ و چهره های قبیله /طی/ تجاوزات شبه نظامیان (قسد) به اهالی در محله های قامشلی را محکوم کردند