بهره برداری از ایستگاه پمپاژ الباسل در حومه درعا

بهره برداری از ایستگاه پمپاژ الباسل در حومه درعا