اتباع سوری مقیم در چک: “قانون قیصر” زندگی روزمره ای را هدف قرار می دهد و این قانون محکوم به ناکامی است

پراگ-سانا

اتباع سوری مقیم در چک با اشاره به اینکه قانون قیصر نقض وقیح همه قوانین و ارزش های اخلاقی و انسانی بین المللی است، تاکید کردند که “قانون قیصر” زندگی روزمره ای را هدف قرار می دهد و این قانون محکوم به ناکامی است.

اتباع سوری مقیم در چک با صدور یک بیانیه گفتند: این قانون نشانگر تهیدستی بودن اداره آمریکا می باشد، چرا آمریکا اهداف خود مبنی بر تسلط بر سوریه را محقق نساخت، با توجه به اینکه این کشور از تمام ابزار ها برای تحقق اهداف خود بکار برد از جمله حمایت از تروریست ها و سرقت نفت سوریه.

آنها بار دیگر حمایت خودشان از هموطنان در مقابله با این تروریسم اقتصادی آمریکا تاکید کردند.

اتباع سوری مقیم در چک در پایان این بیانیه، ابراز اطمینان کرند که فشارهای جدید به شکست می انجامد.

ایهم/راما