رئیس جمهور دکتر بشار اسد در یک دیدار کاری به تهران رفت

رئیس جمهور دکتر بشار اسد در یک دیدار کاری به تهران رفت