کشف اسلحه به جا مانده از تروریست ها در ریف شرقی درعا

کشف اسلحه به جا مانده از تروریست ها در ریف شرقی درعا