بارش باران در دمشق،حماه و درعا

بارش باران در دمشق

بارش باران در حماه

بارش باران در درعا

راما