تسلیحات و مهمات برجای مانده از تروریست ها در درعا البلد