وزرای جدید سوریه در برابر دکتر بشار اسد رئیس جمهور سوریه سوگند یاد کردند

وزرای جدید سوریه در برابر دکتر بشار اسد رئیس جمهور سوریه سوگند یاد کردند