مهندس خمیس با روسای کمیته های وزارت ها حجم اجرای پروژه های توسعه ای و خدماتی را به نمایش می گزارد

دمشق-سانا

امروز نخست وزیر مهندس عماد خمیس به همراه روسای کمیته های وزارت های مسئول پیگیری اجرای پروژه های اقتصادی و توسعه ای و خدماتی، نتایج و درصدی اجرای آن پروژه ها را بحث و بررسی کرد.

ضمنا، هدف از این کمیته ها بهبود سازی زندگی معیشتی مردم است.

گفتنی است که نرخ اجرایی بین 20 تا 90 درصد بود.

ایهم حسون

شاهد أيضاً

ادامه روند تحویل تسلیحات گروه های مسلح در مناطق المزیریب و الیادوده به ارتش عربی سوریه

درعا – سانا گروه های مسلح در مناطق المزیریب و الیادوده همچنان به تحویل تسلیحات …