کمپین مبارزه با خشونت علیه زنان در بانیاس به بایان رسید

طرطوس -سانا

دیروز کمپین مبارزه با خشونت علیه زنان در سالن مرکز فرهنگی عرب در بانیاس به پایان رسید.

کمپین مبارزه با خشونت علیه زنان با حمایت کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان و توسط انجمن سوریه برای توسعه اجتماعی برگزار شد.

این کمپین تا 16 روز ادامه دارد و شامل فعالیات های فنی و هنری و نمایشنامه  است.

 

ث/غ/ م خ