امروز در تاریخ 16 نوامبر 1970 : حرکت اصلاحی به هدایت رهبر مؤسس حافظ الاسد

دمشق- سانا

امروز در تاریخ:

1970 – برپایی جنبش اصلاحی به رهبری رهبر مؤسس حافظ الاسد که سوریه در سایه آن  در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیشرفت کرد.

1869 – خدیوی اسماعیل  کانال سوئز را افتتاح کرد.

1932 – تأسيس حزب سوسیال ناسیونالیست سوریه.

عید ها و مناسبت ها:

اعلامیه اصول مدارا

غیاث/م.خ/ثنا