عملیات ارتش سوریه در حومه شمالی حماه

عملیات ارتش سوریه در حومه شمالی حماه

 

غیاث/م.خ/ثنا