دیروز معاملات بورس اوراق بهادار دمشق به 30میلیون لیر رسید

دمشق-سانا 

دیروز شاخص بورس اوراق بهادار دمشق با گردش / 79243 / سهم در 91 معامله، با قیمت / 109ر30 / میلیون لیر، به معدل / 03ر0 / امتیاز کاهش یافت و بر قیمت / 34ر3141 / امتیاز بسته شد.
سهم بانک شام به معدل /33ر0/ در صد افزایش یافت بر قیمت / 46ر416 / لیر بسته شد.
سهم بان کسوریه و مهجر به معدل /94ر4/ در صد افزایش یافت بر قیمت / 75ر391 / لیر بسته شد.

 

ثناء/غیاث/م خ