رئیس جمهور دکتر بشار اسد به همراه خانواده خود با حضور در تعدادی از روستاهای حومه حماه از مجروحان ارتش عربی سوریه عیادت کرد

عیادت رئیس جمهور دکتر بشار اسد به همراه خانواده خود از مجروح  محمد أحمد خليل

عیادت رئیس جمهور دکتر بشار اسد به همراه خانواده خود از مجروح  فاطر حسين منصور

عیادت رئیس جمهور دکتر بشار اسد به همراه خانواده خود از مجروح  أحمد محمد العلی

عیادت رئیس جمهور دکتر بشار اسد به همراه خانواده خود از مجروح أيهم محمود دنيا

غیاث جاویش/م.خ