رئیس جمهور دکتر بشار اسد به همراه خانواده خود از مجروحان ارتش عربی سوریه در روستاهایشان در حومه حماه عیادت کرد

رئیس جمهور دکتر بشار اسد به همراه خانواده خود از مجروحان ارتش عربی سوریه در روستاهایشان در حومه حماه عیادت کرد.

 

غیاث/م.خ